Deklaracja

Załącznik nr 2 do Umowy Partnerskiej z dnia 21 lutego roku 2020 w sprawie powołania Konsorcjum

Ogólnopolski Klaser Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

DEKLARACJA

przystąpienia do Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………..…………..KRS/EDG: ………………………………………………………………………………

Reprezentowana przez ……………………………………………………………………………………………………..

zwanego dalej Przystępującym.

Niniejszym wyrażam wolę przystąpienia do Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, w charakterze jego Członka, z dniem podpisania niniejszej deklaracji.

Niniejsza deklaracja wyraża jednie wolę Przystępującego, o przystąpienie do Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego.

Przyjęcie Przystępującego do Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, następuję z dniem podjęcia uchwały przez Prezydium Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego o zatwierdzeniu kandydatury Członka wnioskującego i jego przyjęcie.

Oświadczam również, iż akceptuję wszystkie postanowienia Statutu i Umowy Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, której treść została załączona poniżej, stając się tym samym pełnoprawną Stroną tejże Umowy i Członkiem w/w konsorcjum.

Załączona Umowa stanowi podstawę prawną działania Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego.

Przystępujący deleguje do Klastra następującego przedstawiciela w osobie…………………………………… legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze i serii ………………………………………….…………………………

Miejscowość i data: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:

1. Statut konsorcjum- załącznik nr 1.

2. Karta Informacyjna – załącznik nr 3.

3. Umowa konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego – załącznik nr 4.

…………………………………………………….. ………………………………..

Podpis osoby reprezentującej podmiot Pieczątka