Misja i cele

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ

Świadomość postępujących zmian klimatycznych powoduje, że w przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom włącza się coraz większa rzesza nie tylko naukowców, polityków ale także biznesu.

Działania te wymagają odpowiedniego zarządzania z wyraźnym ekologicznym ukierunkowaniem.

Ujawniają się już powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami z tej samej branży na rzecz promowania technologii przyjaznych środowisku, jednocześnie zapewniających ramy dla perspektywicznego rozwoju.

Wzrasta kooperacja pomiędzy podmiotami w zakresie poszukiwania oszczędnych metod wykorzystania produktów ubocznych zasadniczego procesu produkcyjnego, tak aby nie obciążać nimi środowiska naturalnego.

Transformacja, przekształcenia i wdrożenie nowych technologii wpływają na konkurencyjność produktów i usług.

Tego typu aspektom dedykowany jest właśnie program GREEN INDUSTRY.

Ze względu na złożoność tematu Instytut postanowił koncentrować swe działania w odniesieniu do całego przemysłu drzewnego.

MISJA

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego oraz wdrożenie rozwiązań ekologicznych zapobiegających degradacji środowiska naturalnego.

CELE

* kształtowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości przedsiębiorców w zakresie zapotrzebowania na rozwiązania ekologiczne,

* propagowanie i promocja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zwiększających konkurencyjność,

* propagowanie i promocja materiałów i surowców ekologicznych wykorzystywanych do produkcji we wszystkich sektorach przemysłu drzewnego,

* inicjowanie, wspieranie i promowanie nowoczesnego wzornictwa,

* inicjowanie i wdrażania zasad ekorozwoju,

* działania na rzecz rozwoju sektora B+R, jako czynnika stymulującego rozwój przemysłu drzewnego

* wspieranie kontaktów i dialog między przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi i akademickimi, władzami rządowymi i samorządowymi, ośrodkami kształtującymi opinię publiczną tak, aby zintensyfikować wymianę doświadczeń i informacji w zakresie nowych technologii, materiałów i surowców ekologicznych do produkcji, procesów zarządzania, stosowania systemów zapewnienia jakości, ciągłości i wydajności, logistyki, ochrony środowiska naturalnego, pracy, a także finansowania inwestycji proekologicznych oraz rozpowszechniania dostępu do wiedzy i nowych technologii.