Statut

Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 21 lutego roku 2020 w sprawie powołania konsorcjum

Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

STATUT

Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

PREAMBUŁA

Misją Klastra jest stworzenie platformy porozumienia i współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia innowacji w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego przemysłu drzewnego w Polsce.

Jednym z głównych zadań Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym, pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej.

Klaster ma stworzyć wielopłaszczyznową platformę współpracy sprzyjającą efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach Członków na rzecz promocji i rozwoju innowacji w przemyśle drzewnym. Będzie on również swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla przemysłu oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze krajowym warunków systemowych, niezbędnych dla rozwoju działalności edukacyjnej, badawczej i gospodarczej w dziedzinie nowych technologii dla przemysłu drzewnego.

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Definicja Klastra

Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego został powołany na podstawie „Umowy Partnerskiej” (dalej Umowa) powołującej Klaster, zawartej w dniu 21 lutego roku 2020 przez Członków Założycieli celem wspierania inwestycji, transferu wiedzy, badań naukowych i nowych technologii związanych z innowacyjnością, efektywnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska, a także wsparciem rozwoju inicjatyw proinnowacyjnych we wszystkich branżach przemysłu drzewnego i sektorach z nim związanych.

§2.

Osobowość prawna Klastra

Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów określonych w §11 niniejszego Statutu i §2 Umowy o powołaniu Klastra.

§3.

Forma organizacyjna Klastra

1. Formą organizacyjną Klastra jest konsorcjum, które tworzą Członkowie Klastra.

2. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach.

3. Członek Klastra zachowuje swoją autonomię i niezawisłość gospodarczą.

4. Klaster jest inicjatywą oddolną, nie związany z żadnym ugrupowaniem, lub partią polityczną, działający ponad wszelkimi podziałami.

5. Czas trwania Klastra jest nieoznaczony.

§4.

Nazwa Klastra

1. Pełna nazwa Klastra brzmi: Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego.

2. Klaster może używać skrótu, który brzmi: OKIDPD.

§5.

Obszar działania

1. Zakres działalności Klastra obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Klaster może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Pomysłodawca

1. Pomysłodawcą utworzenia Klastra i Animatorem jest Przemysław Karlik – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej z siedzibą w Poznaniu.

§7.

Założyciel

1. Założycielem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego (dalej Klaster) jest Konsorcjum (dalej Konsorcjum), w skład którego wchodzą podmioty wymienione w Umowie o powołaniu Klastra, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II.

STRATEGIA KLASTRA

Współdziałanie człowieka, środowiska i nowoczesnych technologii

§8

Wizja Klastra

Wizją Klastra jest powołanie skutecznego partnera dla przemysłu, środowisk gospodarczych, administracji centralnej i samorządowej, nauki oraz dla środowisk wpływających na kształt innowacyjności i konkurencyjności przemysłu drzewnego w kraju.

§9.

Misja Klastra

Misją Klastra jest stworzenie platformy porozumienia i współdziałania przedsiębiorstw, instytucji naukowych, jednostek badawczo – rozwojowych i około biznesowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu zwiększenia konkurencyjności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i projektów mających wpływ na łańcuch wartości dodanej w przemyśle drzewnym.

§10.

Idea Klastra

1. Ideą Klastra jest wspieranie rozwoju gospodarki polskiej poprzez wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach związanych z przemysłem drzewnym.

2. Do branż i sektorów związanych bezpośrednio, lub pośrednio z przemysłem drzewnym zalicza się:

01) branża tartaczna (tartacznictwo) – obejmująca tartaki i wytwórnie materiałów podłogowych,

02) branża meblarska – obejmująca meble twarde (skrzyniowe) i meble miękkie (tapicerowane), meble biurowe,

03) branża wyrobów stolarskich,

04) branża płyt i sklejek – wytwórnie płyt drewnopochodnych,

05) branża stolarki otworowej,

06) branża budownictwa drewnianego oraz materiałów konstrukcyjnych,

07) branża wyrobów podłogowych,

08) branża opakowań drewnianych,

09) branża galanterii drzewnej,

10) branża architektury ogrodowej,

11) branża celulozowo – papiernicza,

12) sektor biomasy,

13) branża maszyn i narzędzi do obróbki drewna,

14) sektor robotyki i automatyki przemysłowej,

15) sektor IT – technologii informacyjnej,

16) sektor bhp i p-poż,

17) transport i logistyka,

18) ochrona środowiska,

19) materiały, surowce i komponenty wykorzystywane w produkcji,

20) edukacja, doradztwo i konsulting,

21) sektor architektów, projektantów, designerów,

22) sektor usług finansowych,

23) sektor usług prawniczych,

24) sektor B+R,

25) inne wyżej nie wymienione, mające związek bezpośredni lub pośredni z przemysłem drzewnym.

§11.

Cele Klastra

1. Konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, jest umową partnerską pomiędzy podmiotami reprezentującymi różne branże i sektory gospodarki, które poprzez udział w powyższym przedsięwzięciu realizują wspólne cele do których należą:

01) uzyskanie efektu synergii – wzmocnienie skuteczności każdego pojedynczego Członka w Klastrze dzięki innym Członkom Klastra,

02) stworzenie forum umożliwiającego wymianę i wypracowywanie wspólnych stanowisk, zgromadzenie w jednym miejscu wzajemnie uzupełniających się firm nastawionych na rozwój poprzez B+R, instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także utalentowanych wysokiej klasy specjalistów z dziedziny przemysłu i nauki,

03) propagowanie, promocja i wdrażanie modeli biznesowych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu drzewnego poprzez efektywny transfer wiedzy i nowych technologii, w tym automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji,

04) koncentracja badań naukowych w obszarze przemysłu drzewnego oraz integracja działań przedsiębiorstw, ośrodków dydaktycznych i naukowych, organizacji pozarządowych, klastrów, mediów, władz centralnych i regionalnych w obszarze innowacji i nowych technologii,

05) dbałość o klimat i ochronę środowiska,

06) kształtowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości przedsiębiorców w zakresie zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania ekologiczne, w tym działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki niskoemisyjnej,

07) propagowanie oraz promocja materiałów i surowców ekologicznych wykorzystywanych do produkcji we wszystkich sektorach przemysłu drzewnego,

08) działania na rzecz rozwoju sektora B+R, jako czynnika stymulującego rozwój przemysłu drzewnego,

09) wspieranie kontaktów i dialog między przedsiębiorstwami, środowiskami naukowymi i akademickimi, władzami rządowymi i samorządowymi, ośrodkami kształtującymi opinię publiczną tak, aby zintensyfikować wymianę doświadczeń i informacji w zakresie nowych technologii, materiałów i surowców ekologicznych do produkcji, procesów zarządzania, stosowania systemów zapewnienia jakości, ciągłości i wydajności, logistyki, ochrony środowiska, pracy, a także finansowania inwestycji proekologicznych oraz rozpowszechniania dostępu do wiedzy i nowych technologii,

10) wspólne projekty badawcze na potrzeby nauki i przemysłu, promocja i komercjalizacja osiągniętych rezultatów prac,

11) podnoszenie kwalifikacji Członków Klastra oraz ich pracowników, wymiana wiedzy i doświadczeń,

12) ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy Członkami Klastra, a podmiotami zewnętrznymi,

13) nawiązywanie, rozwijanie i utrzymywanie silnych związków kooperacyjnych pomiędzy Członkami Klastra, ze szczególnym podkreśleniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz nawiązanie i rozwój współpracy z instytucjami naukowymi, naukowo – badawczymi w zakresie działalności B+R oraz innowacyjności,

14) dążenie do zapewnienia Członkom Klastra optymalnych warunków wzrostu efektywności i innowacyjności, a także ułatwienie adaptacji do szybko zmieniających się i różnicujących wymagań rynku,

15) opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług,

16) inicjowanie, wspieranie i promowanie nowoczesnego wzornictwa dla wyrobów przemysłu drzewnego,

17) wzmacnianie pozycji społecznej zawodów bezpośrednio związanych z przemysłem drzewnym,

18) budowanie i promocja spójnego wizerunku i marki Klastra,

19) promocja Polski i jej regionów, jako obszarów przyjaznych dla rozwoju krajowej gospodarki i przemysłu drzewnego.

2. Realizacja powyższych celów odbywać się będzie w ramach Zespołów Roboczych – Grup Tematycznych, które będą sukcesywnie powoływane na podstawie wspólnych inicjatyw Członków Klastra.

§12.

Działalność Klastra

1. Klaster realizuje powyższe cele poprzez następujące działania:

01) organizowanie finansowania działalności związanej z celami Klastra,

02) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z celami Klastra,

03) stymulowanie i tworzenie inicjatyw proekologicznych związanych ze stosowaniem szkodliwych dla środowiska naturalnego materiałów i surowców wykorzystywanych w przemyśle drzewnym,

04) promocja drewna – surowca ekologicznego, w pełni odnawialnego, przyjaznego człowiekowi,

05) tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, umożliwiających wdrożenie projektów innowacyjnych dbających o stan środowiska naturalnego,

06) organizowanie i udział w konferencjach, debatach, szkoleniach, kursach, prezentacjach, pokazach, seminariach, odczytach, prelekcjach, wystawach, warsztatach, targach, spotkaniach, konkursach, forach, wyjazdach i misjach gospodarczych w zakresie wymienionym w celach Klastra,

07) inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań naukowo-technicznych dotyczących wykorzystania w przemyśle drzewnym materiałów i surowców ekologicznych, a także wykorzystania najnowszych technologii innowacyjnych podnoszących konkurencyjność,

08) reprezentowanie interesów Klastra wobec organów administracji państwowej, samorządowej i ogólnie pojętej opinii publicznej,

09) udział w konsultacjach społecznych, opiniowanie programów i projektów, przygotowywanie aktów prawnych związanych z celami statutowymi Klastra na poziomie samorządowym i centralnym,

10) udział w realizacji programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym w obrębie celów Klastra,

11) prowadzenie doradztwa i uczestniczenie w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych w zakresie wymienionym w celach Klastra,

12) współpraca ze środowiskami naukowymi, akademickimi i eksperckimi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, innymi klastrami, przedstawicielami biznesu oraz ośrodkami kształtującymi opinię publiczną w zakresie wymienionym w celach Klastra,

13) wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, instytucje, lub inne podmioty w zakresie celów statutowych Klastra,

14) współudział w opracowaniu struktury oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla Członków Klastra i ośrodków informacji naukowej,

15) kreowanie dogodnych warunków dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego poprzez pomoc w obniżeniu kosztów ich działalności,

16) uruchomienie i prowadzenie witryny internetowej Klastra, promowanie oferty Członków Klastra,

17) prowadzenie działalności gospodarczej poprzez utworzenie celowej spółki prawa handlowego,

18) udostępnianie oraz użytkowanie infrastruktury Członków Klastra na potrzeby realizacji celów Klastra,

19) stworzenie prężnego ośrodka w sektorze B+R dla przemysłu drzewnego o charakterze: edukacyjnym, badawczym, szkoleniowym, informacyjnym,

20) prowadzenie działań na rzecz pozyskania i rozbudowy kapitału ludzkiego, a także zachęcenie młodych pokoleń do świadomego wyboru edukacji w kierunkach związanych z przemysłem drzewnym.

2. W swojej działalności Klaster jest wspomagany przez:

1) inicjatywy klastrowe, dalej IK zawiązywane przez zainteresowanych Członków Klastra na podstawie podpisanych porozumień lub umów,

2) podmiot, lub podmioty gospodarcze stworzone w celu rozwoju Klastra lub realizacji konkretnych zadań.

3. Zawiązanie jakiejkolwiek Inicjatywy Klastrowej wymaga każdorazowo opinii Prezydium Klastra.

4. Członkowie zawiązujący Inicjatywę Klastrową i w późniejszym czasie nowi Członkowie Klastra zobowiązują się na piśmie do przestrzegania obowiązującego Statutu Klastra.

5. Uzyskanie opinii Prezydium Klastra na zawiązanie Inicjatywy Klastrowej przez Członków Klastra odbywać się będzie na podstawie podjętej uchwały dotyczącej projektu umowy, porozumienia, listu intencyjnego lub umowy powołania podmiotu.

6. Wszelkie zmiany dokumentów, o których mowa w §12 ust. 5 wymagać będą zgody Prezydium Klastra wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§13.

Zasady etyki

1.Główną przesłanką do przestrzegania zasad etyki jest to, że działalność Klastra powinna opierać się na solidnych filarach etycznych, bez których nie jest możliwe efektywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności.

2. Solidne filary etyczne opierają się na podstawowych wartościach moralnych takich, jak: sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, godność, rzetelność, szacunek dla innych.

3. Poszanowanie tych wartości służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej organizacji oraz kształtowaniu właściwych relacji z otoczeniem.

4. Mając zatem na uwadze zobowiązania wynikające z uczestnictwa w Klastrze, należy zwracać szczególną uwagę na prowadzenie biznesu w sposób etyczny.

5. Klaster działa ponad wszelkimi podziałami, szanuje wszystkie poglądy i opinie wyrażane w granicach prawa i wolności słowa.

6. Przekonani jesteśmy, że transparentność reguł współpracy przyczyni się do wypracowania obustronnych korzyści oraz wzmocnienia relacji partnerskich między Stronami i Członkami Klastra.

§14.

Rozwiązanie Klastra

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klastra podejmuje Zgromadzenie Członków Klastra większością 2/3 wszystkich głosów uprawnionych do uczestniczenia w głosowaniu.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klastra, Zgromadzenie Członków Klastra określa sposób jego likwidacji oraz rozliczeń finansowych Koordynatora i wszystkich Członków Klastra.

ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOSTWO W KLASTRZE

§15.

Warunki Członkostwa

1. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

2. Członkiem Klastra może zostać podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną, wielkość oraz położenie, a także mogą nim zostać instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej.

3. Warunkiem zostania Członkiem Klastra jest złożenie deklaracji członkostwa (załącznik nr 2 do Umowy Partnerskiej), zaakceptowanie celów i zasad działania Klastra, zawartych w jego dokumentach, a także zatwierdzenie kandydatury przez Prezydium Klastra oraz opłacenie wpisowego i składki członkowskiej, z wyjątkiem podmiotów wymienionych w §17 ust. 6 niniejszego Statutu.

4. Nowy Członek Klastra może zostać przyjęty przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

1) rekomendacji na piśmie przynajmniej dwóch aktualnych Członków Klastra,

2) przeprowadzenia prezentacji wskazującej na motywy przystąpienia oraz wartość dodaną dla Klastra, ujętej w harmonogramie prac Prezydium Klastra, w przesłanych dokumentach w formie elektronicznej, w terminie 7 dni roboczych przed spotkaniem Prezydium Klastra,

3) wniesienia przed posiedzeniem Prezydium Klastra decydującym o przyjęciu kandydata na Członka Klastra, 25 procent wyliczonej w sposób podany poniżej opłaty wpisowej, która nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji Prezydium Klastra, chyba że Prezydium Klastra jednogłośnie zwolni go z tego obowiązku w części lub całości w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek kandydata po udokumentowaniu przyczyn finansowych zwolnienia., lub będzie to podmiot, który wedle §17 ust. 6 niniejszego Statutu podlega zwolnieniu z opłaty wpisowej.

5. Za dzień przyjęcia do Klastra uważa się dzień następny po dniu podjęcia decyzji o przyjęciu w poczet Członków Klastra.

6. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek Członka lub Członków Klastra, zawierający pełne uzasadnienie, złożony na piśmie ( w formie tradycyjnej, lub elektronicznej) do Koordynatora, lub Przewodniczącego Prezydium Klastra.

7. Wykluczenie Członka wymaga zgody większości kwalifikowanej Prezydium Klastra.

8. Wykluczenie Członka Klastra oznacza rozwiązanie z nim Umowy przez wszystkich uczestników powiązania kooperacyjnego.

9. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić w przypadku, gdy Członek Klastra nie opłaca składki członkowskiej, lub podejmie działania, które stoją w sprzeczności z działalnością Klastra.

10. Członkowie Klastra mają obowiązek informowania o profilu swojej działalności oraz prawo do zgłaszania aktualnych potrzeb Koordynatorowi Klastra.

11. Członkowie Klastra mają prawo do korzystania z przywilejów wypracowanych przez Klaster, między innymi z logotypu, strony www, baz informacyjnych, działań promocyjnych i innych.

12. Zmiana składu Członków Klastra nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o utworzeniu Klastra, a jedynie pisemnego (w formie tradycyjnej, lub elektronicznej) zawiadomienia pozostałych Członków Klastra i umieszczenia tej informacji w witrynie internetowej Klastra.

13. Każdy z Członków Klastra ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Klastrze z zachowaniem 1 (słownie: jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty złożenia przez Członka Klastra pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone Koordynatorowi, lub Przewodniczącemu Prezydium Klastra w formie pisemnej ( tradycyjnie, lub elektronicznie) pod rygorem nieważności.

14. Każdy z Członków Klastra ma prawo do organizowania oraz przystępowania do Zespołów Roboczych Klastra. Każdy Członek Klastra może uczestniczyć w kilku Zespołach Roboczych.

15. Wszyscy Członkowie Klastra są uprawnieni do udziału w projektach realizowanych na potrzeby Klastra.

16. Szczegółowe zasady uczestnictwa regulować będą umowy zawierane pomiędzy Członkami Klastra a beneficjentami projektów.

17. Wszyscy Członkowie Klastra są uprawnieni do korzystania w prowadzonej działalności z rezultatów projektów realizowanych na rzecz Klastra, w których biorą udział na podstawie podpisanych umów.

18. Szczegółowe zasady korzystania z rezultatów projektów określone zostaną w umowach zawieranych pomiędzy każdym Członkiem Klastra, a beneficjentami, poprzedzających i warunkujących przystąpienie do danej Inicjatywy Klastrowej.

19. Każdy z Członków Klastra jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania swoich danych adresowych wskazanych w Karcie Informacyjnej.

20. Członkowie Klastra są zobowiązani do informowania Koordynatora na piśmie o wszelkich zmianach adresu. W przypadku niepoinformowania Koordynatora o dokonanej zmianie adresu, wszelkie poświadczenia i oświadczenia składane pod ostatni znany adres będą uznane za doręczone.

21. W celu zachowania ciągłości pracy, Członkowie Klastra, zobowiązują się do oddelegowania do współpracy od 1 do 3 osób. Wskazanie osób następuje na podstawie deklaracji członkowskiej. Członkowie Klastra są zobowiązani do oddelegowania 1 osoby na zebranie Zgromadzenia Członków Klastra.

22. Członek Klastra w uzasadnionych przypadkach może wystąpić o zawieszenie członkostwa na okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy na podstawie pisemnego oświadczenia z uzasadnieniem. Prezydium Klastra ma prawo poprosić o dodatkowe wyjaśnienia składane w czasie jej posiedzenia.

23. Zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie płacenia składek na okres trwania zawieszenia. Partner w okresie zawieszenia nie uczestniczy w życiu Klastra.

24.Członek Klastra po ustaniu okresu zawieszenia członkostwa wraca z mocy prawa do praw i obowiązków Członka Klastra chyba, że rozpocznie procedurę wystąpienia z Klastra.

25. Nie jest możliwe wydłużenie zawieszenia członkostwa dłuższe niż dopuszczalne niniejszymi przepisami ani ponowne wystąpienie o zawieszenie członkostwa w okresie 12 miesięcy od daty ustania ostatniego zawieszenia.

26. Gdy o zawieszenie członkostwa w Klastrze wnioskuje Członek, który zobowiązał się do uczestnictwa w inicjatywie, projekcie lub wydarzeniu istotnym dla funkcjonowania Klastra, lub czas zawieszenia znajduje się w okresie trwałości projektu to zawieszenie takie skuteczne jest wyłącznie do czynności i zobowiązań nie powiązanych z tą inicjatywą (projektem, wydarzeniem), chyba że odrębne umowy lub projekt na to zezwala.

§16.

Honorowe członkostwo w Klastrze

1. Prezydium Klastra jest uprawnione do przyznawania tytułu „Honorowy Członek Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego”, zwanego dalej honorowym członkostwem.

2. Honorowe członkostwo w Klastrze przyznawane jest dożywotnio, a w przypadku osób lub jednostek innych niż osoby fizyczne na czas nieograniczony.

3. Tytuł Honorowego Członka może być przyznany jedynie na podstawie jednomyślnej decyzji wszystkich Członków Prezydium Klastra.

4. Tytuł Honorowego Członka mogą uzyskać osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub inne instytucje, których działalność przyczynia się do rozwoju Klastra i które popierają ideały wspólne dla Członków Klastra.

5. Honorowe członkostwo nie wiąże się z nabyciem praw i obowiązków równych prawom i obowiązkom innych Członków Klastra, chyba że umowa zawierana z takim Członkiem zawierać będzie postanowienia szczególne.

§17.

Wpisowe i opłata członkowska

1. Członkostwo w Klastrze wymaga opłaty wpisowego i rocznej składki członkowskiej.

2. Wysokość wpisowego wynosi równowartość dwukrotności składki rocznej zgodnej z §17. ust. 4 niniejszego Statutu.

3. Opłata wpisowa nie dotyczy podmiotów, o których mowa w §17. ust. 6 niniejszego Statutu.

4. Wysokości miesięcznej składki członkowskiej wynoszą odpowiednio:

1) dla firm o zatrudnieniu do 9,9 etatów: 150,00 zł,

2) dla firm o zatrudnieniu od 10,0 do 49,9 etatów: 350,00 zł,

3) dla firm o zatrudnieniu od 50,0 do 249,9 etatów: 750,00 zł,

4) dla firm o zatrudnieniu powyżej 250 etatów: 1.000,00 zł,

5) powyższe kwoty są kwotami netto, które zostaną powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

5. Ostateczna wysokość wpisowego i opłaty członkowskiej, ustalona zostanie uchwałą podczas pierwszego spotkania Prezydium Klastra.

6. Z opłat wpisowego i rocznej składki członkowskiej zwolnione są następujące podmioty:

1) jednostki samorządu terytorialnego,

2) urzędy i agendy państwowe,

3) uczelnie, instytuty naukowe i naukowo-badawcze o statusie ośrodków państwowych,

4) Izby, Stowarzyszenia, Klastry, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit,

5) Członek Klastra delegujący infrastrukturę biurową swojej organizacji na potrzeby Klastra w systemie niekomercyjnym,

6) organizacje będące Członkami Klastra i współpracujące na zasadach wynikających z odrębnej umowy barterowej w ramach bezpośredniej wymiany informacji, towarów czy usług.

7. Z opłat wpisowego zwolnieni są Członkowie Założyciele Klastra.

8. Środki finansowe zebrane z opłat za wpisowe i składek członkowskich, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów Klastra oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności, w tym wynagrodzenie Koordynatora.

9. Opłata roczna dotyczy roku kalendarzowego.

10. Wszelkiego rodzaju wpłaty, w tym wpisowe i opłata roczna wnoszone są na wydzielone, na potrzeby Klastra konto bankowe Koordynatora.

11. Opłata roczna, wnoszona przez Członka po raz pierwszy, płatna jest w terminie 14 dni od dnia akceptacji członkostwa przez Prezydium Klastra.

12. Płatność składki członkowskiej za rok kalendarzowy oblicza się proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostających do końca roku kalendarzowego.

13. Kolejne opłaty roczne płatne są z góry za każdy rok kalendarzowy w terminie 14 dni od dnia jego rozpoczęcia.

14. W wypadku wygaśnięcia statusu Członka, uiszczona przez niego opłata roczna nie podlega zwrotowi.

15. W wypadku wygaśnięcia statusu Członka ze względu na nie zaakceptowanie przez niego zmian Statutu, uiszczona opłata roczna podlega zwrotowi w części proporcjonalnej obliczanej kwartalnie za każdy rozpoczęty kwartał członkostwa.

ROZDZIAŁ IV.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLASTRA

§18.

Organy Klastra

Organami Klastra są:

1. Zgromadzenie Członków Klastra.

2. Prezydium Klastra.

3. Koordynator Klastra.

4. Rada Naukowa Klastra.

5. Zespoły Robocze.

6. Biuro Klastra.

§19.

Koordynator Klastra

1. Klaster jest zarządzany i reprezentowany przez Koordynatora.

2. Koordynator wybierany jest przez Prezydium Klastra kwalifikowaną większością głosów na kadencję, która trwa pięć lat.

3. Koordynatorem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego wybranym na pierwszą kadencję jest ………………………….. …………………… z siedzibą w ………………………

4. Członkowie Klastra udzielają Koordynatorowi Klastra pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Członków Klastra, wobec osób trzecich, bez zaciągania zobowiązań finansowych w ramach uprawnień Koordynatora określonych w Statucie.

5. Koordynator wyznacza, lub zatrudnia w razie konieczności zastępców Koordynatora Klastra,

6. Podmiot będący Koordynatorem, lub jego zastępcą wyznacza spośród swoich pracowników osoby do sprawowania funkcji Koordynatora i zastępcy Koordynatora, lub powołuje, lub zatrudnia do tego celu podmiot zewnętrzny.

6. Koordynator, lub Zastępca Koordynatora może wyznaczyć w ramach pełnionych obowiązków inny podmiot ze swoich struktur do sprawowania funkcji Koordynatora, lub zastępcy Koordynatora.

7. W przypadku złożenia przez Koordynatora rezygnacji z pełnienia tej funkcji, nowego Koordynatora wybiera Prezydium Klastra kwalifikowaną większością głosów.

8. Koordynator może być Członkiem Prezydium Klastra, lub jego Przewodniczącym.

9. Podejmując decyzje w sprawach Klastra, Koordynator w pełni przestrzega zasad określonych w niniejszym Statucie.

10. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Klastra na zewnątrz, w tym m.in. podpisywanie umów dotyczących współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra,

2) przyjmowanie wniosków od kandydatów na Członków Klastra i odbieranie rezygnacji z członkostwa w Klastrze,

3) inicjowanie projektów na rozwój Klastra oraz nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie tych projektów z funduszy pomocowych,

4) nadzór nad wdrożeniem, realizacją i rozliczenie projektów podejmowanych przez Klaster,

5) zarządzania gospodarką finansową Klastra, w tym finansami projektów unijnych,

6) określenie grup beneficjentów spośród Członków Klastra dla danego projektu,

7) określenie ewentualnych kosztów uczestnictwa w projektach w stosunku do ich beneficjentów,

8) nadzór nad prowadzeniem witryny internetowej Klastra,

9) podejmowanie inicjatyw określonych w planie działania Klastra ustalanym przez Zgromadzenie Członków Klastra,

10) nadzór nad wydawaniem materiałów informacyjnych Klastra, organizacją konferencji, seminariów, szkoleń,warsztatów edukacyjnych oraz innych wydarzeń będących przedmiotem działań Klastra,

11) inicjowanie kontaktów z innymi Klastrami, organizacjami i instytucjami w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów krajowych i międzynarodowych oraz trwałej współpracy naukowej i gospodarczej,

12) wyznaczenie lokalizacji Biura Klastra i bezpośredni nad nim nadzór,

13) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,

11. Koordynator odpowiedzialny jest za realizację projektów wobec instytucji i osób trzecich, w tym za:

1) nadzór nad prowadzeniem księgowości,

2) przechowywanie dokumentacji,

3) sprawozdawczość,

4) rozliczenie wydatków poniesionych niezgodnie z umową o dofinansowanie,

5) dotrzymanie terminów rozliczeniowych ustalonych w umowie o dofinansowanie,

6) realizację zakładanych wskaźników,

7) prawidłowe zlecanie i rozliczanie wykonania usług na rzecz Klastra,

8) zdawanie rocznego sprawozdania z działalności przed Radą Klastra.

12. Pełnomocnictwo dla Koordynatora wygasa na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Klastra,

2) utraty praw obywatelskich przez osobę pełniącą funkcję Koordynatora,

3) odwołania Koordynatora zgodnie z §18 ust. 13 poniżej,

4) śmierci.

13. Odwołanie Koordynatora następuje w przypadku:

1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

2) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

14. Z tytułu pełnienia funkcji, Koordynatorowi i zastępcom Koordynatora przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot wszelkich kosztów wynikających z działalności na rzecz Klastra, w tym: wynajem biura i mediów, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, zaprojektowanie, wykonanie i administrowanie witryny internetowej, używanie samochodu prywatnego Koordynatora do celów związanych z realizacją wykonywanych obowiązków wg. kilometrówki, podróże służbowe, przejazdy tramwajem, koleją, metrem, taxi, przeloty samolotem, zakwaterowanie oraz inne uzasadnione wydatki związane z realizacją prac na rzecz Klastra.

15. Wysokość wynagrodzenia Koordynatora ustalona zostanie Uchwałą podczas pierwszego spotkania Prezydium Klastra.

16. Koordynator zobowiązany jest do przedstawienia na pisemne życzenie Członka Klastra wyciągu z konta bankowego prowadzonego na potrzeby Klastra, co najmniej za zamknięty kwartał w czasie 5 dni roboczych od złożenia wniosku.

17. Koordynator zatrudni, lub oddeleguje niezbędny personel w szczególności do pracy w Biurze Klastra. Jego pracownicy będą odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu pracy zarówno swojej, jak i osób oddelegowanych na potrzeby działalności Klastra. Na tej podstawie będą prowadzili miesięczny zbiorczy rejestr pracy w wymiarze etatów oraz ekwiwalentu czasy pracy, a na podstawie miesięcznych raportów będą przedstawiali średnioroczne zaangażowanie na rzecz Klastra. Stawki będą corocznie ustalane na podstawie uchwały Prezydium Klastra. Wynagrodzenie oraz rozwój kadr oddelegowanych na potrzeby Klastra będzie finansowany ze środków własnych Członków Klastra, środków zgromadzonych na subkoncie Koordynatora, środków projektowych na podstawie decyzji Prezydium Klastra, lub wpłat własnych Członków Klastra z wyjątkiem Członków wymienionych w
§ 16 ust. 6 .

18. Koordynator zobowiązany jest do:

1) deponowania i udostępniania wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem Klastra,

2) wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem nowych Członków po uzyskaniu akceptacji Prezydium Klastra,

3) organizacji procesu przygotowania strategii rozwoju o charakterze partycypacyjnym przyjmowanej przez Zgromadzenie Członków Klastra,

4) organizacji procesu monitoringu, przeglądu i ewaluacji strategii rozwoju we współpracy z Prezydium Klastra,

5) organizacji Biura Klastra i zatrudnienia jego personelu w porozumieniu z Prezydium Klastra,

6) prowadzenia i aktualizowania baz danych zawierających m.in.: informacje teleadresowe, profil działalności, osoby do kontaktu dla wszystkich członków Klastra,

7) zachowania neutralności w pełnieniu swoich funkcji,

8) podejmowania działań w kierunku budowy zaufania poprzez transparentność swoich działań, regularne informowanie Członków Klastra o organizacji spotkań oraz utrzymywania indywidualnych kontaktów z Członkami Klastra,

9) przedstawianie planu finansowego na rok obrotowy w porozumieniu z Prezydium Klastra zgodnego ze strategią działania Klastra,

10) wyodrębnienia subkonta bankowego na potrzeby Klastra i w razie potrzeby dodatkowych subkont,

11) sporządzanie w porozumieniu z Prezydium Klastra sprawozdania finansowego na zakończenie roku obrotowego z realizacji planu finansowego i uzasadnienia ewentualnych odstępstw od jego realizacji,

12) zidentyfikowanie istniejących zasobów i kompetencji w Klastrze, a następnie ich aktualizowanie i udostępnianie w witrynie internetowej dla Członków Klastra,

13) definiowania luk kompetencyjnych, technologicznych oraz infrastrukturalnych w Klastrze,

14) budowanie marki Klastra i zwiększania jego rozpoznawalności między innymi poprzez wspólny system identyfikacji wizualnej, przygotowywania katalogów oraz witrynę internetową,

15) wspieranie i inicjowanie działalności targowo-wystawienniczej,

16) zapewnienia prawidłowego i efektywnego systemu wymiany informacji wewnątrz Klastra m.in.: poprzez organizację spotkań bezpośrednich, kontakt telefoniczny, wykorzystanie narządzi informatycznych,

17) prowadzenia działań mających na celu pozyskiwanie nowych Członków, Partnerów i Partnerów Strategicznych,

18) podnoszenia jakości funkcjonowania Klastra i jego Biura,

19) wspierania procesów otwartych innowacji i innowacji napędzanych przez użytkowników m.in.: poprzez tworzenie baz pomysłów, niewykorzystanych innowacji, rozwiązań dostępnych dla Członków Klastra,

20) wspieranie informacyjnie Członków Klastra na temat możliwości uzyskania wsparcia z funduszy UE, uwarunkowań prawnych i finansowych,

21) angażowania się w procesy związane z tworzeniem innowacji wśród członków Klastra poprzez przekazanie wiedzy i informacji, promowanie innowacji i inicjowania zmian,

22) mapowania istniejących i wspierania powstawania nowych łańcuchów wartości w Klastrze,

23) tworzenia warunków do wymiany doświadczeń i prowadzenia działań w obszarze networkingu i matchmakingu,

24) prowadzenia działań na rzecz rozwoju umiejętności i wiedzy Członków Klastra m.in. poprzez analizę potrzeb szkoleniowych, tworzenie planów działań oraz aktywne śledzenie i wyszukiwanie ofert edukacyjnych,

25) wspierania członków Klastra w zakresie internacjonalizacji Klastra m.in. poprzez pozyskiwanie i dystrybuowanie informacji na temat imprez branżowych z udziałem przedstawicieli zagranicznych podmiotów w kraju i za granicą oraz administrowanie witryny internetowej zawierającej ofertę produktowo-usługową Klastra i jego Członków,

26) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową i agencjami rządowymi m.in. poprzez podpisywanie umów, listów intencyjnych lub też innych dokumentów określających ją w takich obszarach jak współorganizacja wydarzeń, działania promocyjne, opiniowanie i współtworzenie dokumentów planistycznych i strategii,

27) nawiązywania i rozwijania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu m.in. poprzez formalizowanie współpracy, zapoznawanie się z aktualną ofertą, a także umożliwianie preferencyjnego dostępu do usług szkoleniowych, doradczych lub badawczych dla Członków Klastra,

28) współpracy z innymi koordynatorami klastrów poprzez transfer wiedzy, kształtowanie krajowych i regionalnych polityk, wzajemną wymianę usług, formalizowanie współpracy w formie umów o współpracy, listów intencyjnych lub też innych dokumentów potwierdzających współpracę,

29) budowanie marki Klastra oraz zwiększanie jej rozpoznawalności m.in. poprzez nawiązywanie trwałych relacji z regionalnymi i lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) w zakresie publikacji informacji związanych z działalnością Klastra, promocji marki oraz jego oferty rynkowej,

19. Koordynator Klastra uprawniony jest do:

1) podejmowania czynności prawnych na podstawie uchwał Prezydium Klastra lub upoważnienia przez Prezydium Klastra, w szczególności zawierania umów, listów intencyjnych, aplikowania o środki publiczne oraz wszelkich czynności związanych z tym procesem,

2) pobierania opłat w postaci wpisowego i składek członkowskich w wysokości określonej w niniejszym Statucie,

3) prowadzenia działalności gospodarczej związanej z realizacją strategii rozwoju Klastra, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych Klastra i działa w ramach jego strategii, za zgodą Prezydium Klastra w formie uchwały,

4) świadczenia usług i dostarczania produktów na rzecz Członków Klastra w oparciu o niniejszy Statut, które mogą być przekazywane na realizację celów statutowych,

5) określenie zasobów laboratoryjnych, badawczo-rozwojowych i technologicznych udostępnionych przez Członków Klastra i Partnerów na potrzeby Klastra, w razie konieczności zawarcia odpowiednich porozumień formalnych w tej materii,

6) podnoszenia kompetencji personelu zatrudnionego na potrzeby Klastra w oparciu o zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe i plan szkoleniowy na najbliższe 12 miesięcy zatwierdzany i aktualizowany raz na kwartał przez Prezydium Klastra,

7) przygotowania projektów w trybie przyspieszonym bez konsultacji z Prezydium Klastra, a następnie ich przedstawieniu do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Prezydium Klastra. Prezydium Klastra może wyrazić zgodę na przygotowanie projektów lub aplikowanie o środki publiczne na podstawie zgody udzielonej w głosowaniu elektronicznym, mailowym lub telefonicznym przeprowadzonym przez Koordynatora bez konieczności zwoływania formalnego posiedzenia,

8) stymulowania do wykorzystania przez Członków Klastra pomysłów Partnerów lub Partnerów Strategicznych za ich pisemną zgodą,

9) promowania i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju m.in. ochrony środowiska naturalnego, klimatu, odnawialnych źródeł energii, zwiększania efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, czy gospodarki o obiegu zamkniętym,

10) tworzenia grup zakupowych i innych form mających na celu ograniczenie kosztów Członków Klastra w oparciu o niniejszy Statut, lub uchwałę Prezydium Klastra,

11) opracowania aplikacji projektowych, wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności oraz innych dokumentów prowadzących do pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania na rzecz Członków Klastra,

12) zawierania umów, porozumień, listów intencyjnych lub też innych dokumentów potwierdzających współpracę z funduszami seed i venture capital, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, a także do pozyskiwania finansowania z tych źródeł dla Członków Klastra, za zgodą Prezydium Klastra w formie uchwały,

13) tworzenia na potrzeby Klastra instrumentów finansowych wskazanych w poprzednim punkcie,

14) wspierania Członków Klastra na etapie realizacji projektów sfinansowanych z zewnętrznych źródeł w takich obszarach jak: rozliczanie, koordynacja, promocja, upowszechnianie wyników, itp.

15) wdrażania systemów zarządzania jakością i innych metod podnoszenia jakości funkcjonowania Klastra i jego Biura,

16) czynnego angażowania się w procesy związane z tworzeniem innowacji takich jak: pośrednictwo w pozyskiwaniu technologii, know-how, znalezieniu odbiorcy na dany produkt, daną technologię, organizacji warsztatów eksperckich lub wymiany ekspertów w ramach staży, przeprowadzania lub pośredniczenia w audycie innowacyjności,

17) wspierania Członków Klastra w zakresie istniejących łańcuchów wartości prowadzących do wymiernych korzyści ekonomicznych związanych m.in. z optymalizacją kosztów oraz pozyskiwaniem nowych rynków,

18) proaktywnego rozwijania istniejących i kreowanie powstawania nowych łańcuchów wartości oraz budowania na jego bazie wspólnej oferty produktowo-usługowej skierowanej do wewnątrz i na zewnątrz Klastra,

19) wspierania procesów uzupełniania się kompetencji i potencjału poszczególnych Członków Klastra m.in. poprzez ubieganie się o uzyskanie zamówienia w przetargach lub konkursach,

20) organizacji działań mających na celu rozwijanie zasobów ludzkich m.in. szkoleń, warsztatów szkoleniowych, wizyt studyjnych, misji gospodarczych, zapraszania ekspertów do przeprowadzenia warsztatów tematycznych, organizacji staży i praktyk,

21) organizacji usług na rzecz internacjonalizacji Członków Klastra m.in. poprzez współpracę z zagranicznymi ośrodkami; pomocy w analizie rynku zagranicznego; ustalanie procedur związanych z prowadzeniem działalności w innym państwie; uzyskiwanie pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności poza obszarem kraju; uzyskiwanie dopuszczeń oraz certyfikatów na produkty i usługi Członków Klastra; prowadzenie negocjacji, badań rynku, zamawianie usług, ustalanie warunków kontraktu; prowadzenia arbitrażu lub mediacji; przygotowywania wielojęzycznej oferty produktowo-usługowej Klastra oraz jego Członków np. w formie katalogów, baz danych, folderów reklamowych, ofert wykorzystujących narzędzia informatyczne,

22) realizacji z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową, agencjami rządowymi, jednostkami badawczo rozwojowymi, naukowymi, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu wspólnych projektów,

23) promowanie marki Klastra oraz jego Członków m.in. poprzez nawiązywania trwałych relacji z międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) w zakresie publikacji informacji związanych z działalnością Klastra, promocji marki oraz jego oferty rynkowej, również poprzez płatną reklamę,

24) prowadzeniu działań lobbyingowych na rzecz Klastra,

25) uczestniczeniu w wydarzeniach kreowanych przez organizacje tworzące politykę klastrową. Koordynator działania, do których jest zobowiązany lub uprawniony, może realizować za pośrednictwem Zespołów Roboczych w ramach Inicjatyw Klastrowych. Może inicjować ich powołanie lub współpracować z Członkiem lub Członkami Klastra będącymi liderami w danej dziedzinie, w danej branży.

§20.

Zgromadzenie Członków Klastra

1. W skład Zgromadzenia Członków Klastra wchodzi przedstawiciel każdego Członka Klastra, który dysponuje jednym mandatem.

2. Zgromadzenie Członków Klastra wyznacza kierunki rozwoju oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań.

3. Do kompetencji Zgromadzenia Członków Klastra należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych,

2) zatwierdzanie sprawozdań Prezydium Klastra,

3) zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra.

4. Uchwały Zgromadzenia Członków Klastra wymagają zwykłej większości głosów.

5. Pracom Zgromadzenia przewodzi Przewodniczący Zgromadzenia Członków Klastra wybierany na pięcioletnią kadencję spośród jej Członków, wymaganą większością głosów.

6. Do uprawnień Przewodniczącego należy:

1) ustalanie terminów, miejsc i porządku obrad Zgromadzenia;

2) prowadzenie obrad Rady.

7. Przewodniczący Zgromadzenia Członków Klastra powołuje dwóch swoich zastępców.

8. Zgromadzenie Klastra wybiera Sekretarza Zgromadzenia Członków Klastra i Prezydium Klastra.

9. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Członków Klastra i Prezydium Klastra,

2) przygotowanie, w porozumieniu z Przewodniczącym Zgromadzenia, wniosków, projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia,

3) czuwanie nad całością dokumentacji z prac Zgromadzenia Członków Klastra i Prezydium Klastra

4) Sekretarz może być Członkiem Prezydium Klastra.

10. Zgromadzenie Członków Klastra może powoływać Inicjatywy Klastrowe celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w Strategii Rozwoju Klastra.

11. Posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.

12. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra z wykorzystaniem teletransmisji.

13. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Członków Klastra podczas posiedzenia w drodze teletransmisji powinny zostać zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu stacjonarnym.

14. Posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Koordynator za pomocą poczty elektronicznej, lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

15. Z posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra i Prezydium Klastra, Sekretarz sporządza protokół obejmujący kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treści podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczby głosów oddanych na każdą z nich, z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§21.

Prezydium Klastra

1. Za realizację bieżących zadań odpowiada Prezydium Klastra, składające się z 5 do 9 osób, powoływanych przez Zgromadzenie Członków Założycieli na 5 letnią kadencję.

2. Podejmując uchwałę o wyborze Członka Prezydium Klastra określa się jego funkcję.

3. Prezydium Klastra współpracuje na bieżąco z Koordynatorem i Przewodniczącym Zgromadzenia Członków Klastra oraz składa Zgromadzeniu Członków Klastra roczne sprawozdania z działalności Klastra.

4. Członkowie Prezydium Klastra powołują spośród siebie Przewodniczącego, do którego kompetencji należy:

1) ustalanie terminów i miejsc obrad Prezydium Klastra,

2) ustalanie porządku obrad Prezydium Klastra,

3) prowadzenie obrad Prezydium Klastra.

5. Do obowiązków Prezydium Klastra należy w szczególności:

1) bezpośrednia współpraca z Koordynatorem Klastra,

2) przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra,

3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra,

4) realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Zgromadzenie Członków Klastra,

5) współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego Członków,

6) przyjmowanie nowych Członków Klastra.

6. Do kompetencji Prezydium Klastra należy w szczególności:

1) reprezentowanie Klastra na zewnątrz, w zakresie działania Klastra, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2) inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów z funduszy pomocowych;

3) podejmowanie inicjatyw określonych w ramach Strategii Klastra zatwierdzonej przez Zgromadzenie Członków Klastra,

4) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,

5) podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przez Zgromadzenie Członków Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych,

6) wydawanie opinii na temat wnioskowanych Inicjatyw Klastrowych.

7) powoływanie kandydatów na Członków Rady Naukowej,

8) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

9) wprowadzanie zmian w Statucie Klastra,

10) decydowanie w drodze uchwały o dysponowaniu środkami finansowymi zgromadzonymi na subkoncie Koordynatora, specjalnie wyodrębnionym na potrzeby Klastra,

11) podejmowanie uchwał i postanowień we wszystkich bieżących sprawach związanych z działalnością Klastra, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Zgromadzenie Członków Klastra.

7) Członek Prezydium Klastra może zostać odwołany przez Zgromadzenie Członków Klastra w uzasadnionych przypadkach na wniosek Koordynatora, lub Przewodniczącego Zgromadzenia Członków Klastra.

8) skład Prezydium Klastra może zostać uzupełniony na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Członków Klastra. Kadencja nowego Członka Prezydium Klastra wygasa wraz z kadencją Prezydium Klastra.

9. Wybranie Członka Prezydium Klastra oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania Członków Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych.

10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia przez Członka Prezydium Klastra jego funkcji na skutek odwołania, śmierci lub rezygnacji.

9. Uchwały Prezydium Klastra wymagają zwykłej większości głosów.

10. Prezydium Klastra zbiera się odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

§22.

Rada Naukowa Klastra

1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Klastra w zakresie jego działalności naukowo-badawczej.

2. Członków Rady Naukowej powołuje Prezydium Klastra w ilości osób 3-9, biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy oraz doświadczenie w dziedzinie, którą reprezentują.

3. Członek Rady Naukowej Klastra może być reprezentantem Prezydium Klastra i Zgromadzenia Członków Klastra.

4. Kompetencje Rady Naukowej Klastra:

1) przygotowywanie propozycji projektów naukowych i badawczych do realizacji w strukturze Klastra,

2) reprezentowanie Klastra podczas konferencji naukowych i wystąpień publicznych,

3) nadzór nad realizowanymi projektami naukowymi i badawczymi,

4) określanie kierunków rozwoju Klastra w sektorze B+R.

5. Rada Naukowa Klastra wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego Rady Naukowej Klastra.

§23.

Biuro Klastra

1. Biuro Klastra funkcjonuje przy Koordynatorze i pełni funkcje administracyjne wspierające pracę wszystkich organów.

2. Biuro Klastra jest odpowiedzialne za usprawnienie działalności władz Klastra.

3. Biuro Klastra jest prowadzone i nadzorowane przez Koordynatora.

4. Biuro Klastra odpowiedzialne jest za komunikację. Komunikacja między Członkami Klastra odbywa się za pośrednictwem:

1) witryny internetowej, w której zamieszczane będą aktualności, ogłoszenia i komunikaty Klastra,

2) tradycyjnej poczty papierowej, w przypadku treści i zawiadomień wymagających formy pisemnej,

3) poczty elektronicznej, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i realizacji działań bieżących, po uprzednim udostępnieniu adresów mailowych Członków Klastra.

5. Witryna internetowa Klastra utrzymywany jest w infrastrukturze Koordynatora.

6. Do obowiązków Biura należy:

1) przechowywanie wszelkich dokumentów Klastra, w tym organów Klastra,

2) przyjmowanie, odbieranie, dekretacja, sporządzanie i wysyłanie korespondencji Klastra, utrzymywanie kontaktu telefonicznego z Członkami Klastra,

3) przygotowywania i prowadzenia akcji informacyjnych i marketingowych wynikających z planów marketingowych, w tym opracowania i bieżącej aktualizacji strony internetowej Klastra,

4) organizowanie spotkań Koordynatora, Prezydium Klastra oraz Zgromadzenia Członków Klastra,

5) koordynowanie prac nad wdrożeniem strategii rozwoju Klastra,

6) animowanie kontaktów pomiędzy Członkami Klastra oraz inicjowanie kooperacji z sieciami, klastrami i innymi instytucjami w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów, w tym także trwałej współpracy gospodarczej,

7) koordynowanie działań podejmowanych przez Członków Klastra w związku z funkcjonowaniem Klastra, a także przygotowanie i wdrożenie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, badawczo-rozwojowym, edukacyjnym, biznesowym,

8) sporządzania raportów i innych sprawozdań w tym zakresie zgodnie z wytycznymi Koordynatora, Prezydium Klastra i Przewodniczącego Zgromadzenia Członków Klastra,

9) przygotowanie przy współpracy z pozostałymi Członkami Klastra dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w konkursach i projektach na rzecz Klastra,

10) administrowanie witryną internetową Klastra.

7. Podmiot desygnujący pomieszczenia na Biuro może być Członkiem Klastra, lub podmiotem zewnętrznym nie będącym Członkiem Klastra.

8. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura, którego wspiera pracownik, lub pracownicy Biura.

9. W razie potrzeby Dyrektor Biura może zawnioskować do Prezydium Klastra o zwiększeniu składu personalnego Biura Klastra.

§24.

Zespoły robocze

1. Zespoły Robocze Klastra składają się z co najmniej dwóch Członków Klastra i mają na celu przygotowanie wspólnych projektów, przedsięwzięć.

2. Inicjatorem Zespołu Roboczego może być każdy Członek Klastra.

3. Zespoły Robocze wyznaczają spośród swoich Członków Lidera będącego jednocześnie Członkiem Klastra, który przewodniczy i koordynuje pracę Zespołu Roboczego.

4. W ramach Zespołu Roboczego mogą być podpisywane umowy o zachowaniu poufności, umowy o nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów będących rezultatami współpracy w ramach Klastra oraz umowy o współpracy między poszczególnymi Członkami Zespołu Roboczego w zależności od potrzeb przedsięwzięcia i wspólnych ustaleń.

5. Liderzy Zespołów Roboczych mają obowiązek informowania Koordynatora o tematyce i składzie Zespołu Roboczego oraz podejmowanych inicjatywach.

§25.

Partner Klastra

1. W ramach struktury Klastra mogą funkcjonować podmioty i osoby mające status Partnera.

2. Partnerem może być każdy podmiot i osoba deklarująca współpracę na rzecz celów Klastra.

3. Współpraca Partnera z Klastrem regulowana jest Umową Partnerską, która upoważnia do:

1) bycia informowanym o działaniach Klastra,

2) uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Członków Klastra,

3) zgłaszania propozycji projektów Klastra,

4) współpracy w projektach Klastra w ramach indywidualnych umów,

5) ewentualnie powstałe koszty współpracy z Klastrem każdy Partner ponosi indywidualnie, nie jest zobowiązany do opłacania wpisowego i składki członkowskiej.

4. Jak zostać Partnerem Klastra:

1) należy wysłać pod adres Biura Klastra drogą pocztową, lub elektroniczną wniosek zawierający dane instytucji (nazwa, adres, kontakt) oraz krótką informację, dotyczącą działalności podmiotu wraz z zapisem, że deklaruje współpracę na rzecz celów Klastra jako Partner,

2) na podstawie przesłanej informacji Koordynator proponuje podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy z podmiotem zainteresowanym przystąpieniem do Umowy Partnerskiej. Biuro Klastra przesyła treść listu intencyjnego na podany przez instytucję adres mailowy,

3) w przypadku pozytywnej opinii Prezydium Klastra, Koordynator podejmuje decyzję w sprawie podpisania Umowy Partnerskiej z podmiotem. Na tej podstawie Biuro Klastra przesyła Partnerowi projekt umowy wraz z załącznikami oraz wyznacza formę, termin i miejsce podpisania umowy.

5. Z dniem podpisania Umowy Partnerskiej Klastra podmiot nabywa prawa i obowiązki Partnera Klastra.

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLASTRA

§26.

Finansowanie Klastra

1. Klaster nie został powołany w celu osiągania zysku.

2. Działalność operacyjna Klastra jest finansowana z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) programów Unii Europejskiej oraz pozostałych dostępnych źródeł finansowania,

3) darowizn i zapisów przeznaczonych na finansowanie działalności Klastra,

4) dotacji,

5) dobrowolnych wpłat Członków Klastra w ramach wspierania działalności Klastra,

6) działalności gospodarczej Klastra.

3. Szczegółowy zakres i charakter działań Klastra ustala Koordynator, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Członków Klastra oraz możliwości przystąpienia do projektów z udziałem finansowania zewnętrznego.

4. Członkowie Klastra uczestniczący w danym projekcie będą mieli prawo do ubiegania się o dostęp do usług, materiałów i innych form pomocy pozyskiwanych w wyniku realizacji projektu.

5. Koordynator jest uprawniony do określenia wysokości wsparcia przypadającego na każdego z Członków Klastra uczestniczących w danym projekcie i przekazania tego wsparcia na podstawie oddzielnej umowy.

6. Z zastrzeżeniem postanowień oddzielnych umów, decyzje dotyczące realizacji projektu i udziału poszczególnych Członków Klastra podejmuje Koordynator i wiążą one Członków Klastra uczestniczących w danym projekcie.

7. Przychód Członków Klastra wynikający z realizacji transakcji powstałych na bazie funkcjonowania Klastra, zostaje obciążony na rzecz Klastra kwotą określoną procentowo od wartości zysku na podstawie odrębnie zawartej umowy.

8. Członkom Prezydium Klastra przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży i kosztów technicznych wynikających z wykonywanych obowiązków na rzecz Klastra. Nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jego pracach.

9. Koszta obsługi operacyjnej i administracyjnej Klastra będą finansowane przez Koordynatora Klastra ze środków własnych Klastra, lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania.

10. W przypadku braku bieżących środków finansowych na wydzielonym przez Koordynatora subkoncie bankowym Klastra, Członkowie Klastra, z pominięciem Członków Klastra wymienionych w §17 ust 6 niniejszego Statutu, są obciążani w równych proporcjach kosztem wynagrodzenia Koordynatora za usługi wymienione w §18 niniejszego Statutu i innymi uzasadnionymi kosztami wynikającymi z pracy Koordynatora na rzecz Klastra, wymienionymi w § 19 ust. 14 niniejszego Statutu.

§27.

Majątek Klastra

1. Klaster nie będzie posiadał wyodrębnionego substratu majątkowego, jako majątku wspólnego Stron Umowy.

2. Klaster nie stanowi spółki cywilnej w rozumieniu art. 860 Kodeksu Cywilnego, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej i zgodnym zamiarem Stron Umowy jest, aby stosunki prawne pomiędzy nimi nie były interpretowane jako stosunek spółki cywilnej, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej.

3. Środki finansowe pochodzące z opłat wpisowych, składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów, dobrowolnych wpłat Członków Klastra, jak również pochodzące z działalności prowadzonej przez Klaster, gromadzone będą w koncie wydzielonym w rachunku bankowym należącym do Koordynatora Klastra.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów Klastra oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

ROZDZIAŁ VI.

UŻYWANIE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

§28.

Logo i nazwa Klastra

1. Każdy z Członków Klastra uczestniczący w Inicjatywach Klastrowych może umieszczać we własnych lub projektowanych na jego zlecenie materiałach reklamowych, stronach internetowych informacje o przynależności do Klastra, w tym znak towarowy Klastra oraz posługiwać się nazwą: Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego.

2. Uprawnienie to dotyczy również wszelkich innych wykorzystywanych przez Członka Klastra materiałów reklamowych i promocyjnych, w szczególności wizytówek, kopert, papierów firmowych, plakatów, folderów, ulotek itp.

3. Przez cały czas przynależności do Inicjatyw Klastrowych działających w ramach Klastra, każdy z jej Członków jest zobowiązany do eksponowania w siedzibie swojego przedsiębiorstwa, w co najmniej jednym głównym pomieszczeniu dostępnym dla klientów i kontrahentów, a także w należącej do niego stronie internetowej widocznego logotypu i/lub nazwy Klastra.

4. Żadnemu z Członków Klastra nie przysługuje wyłączne uprawnienie do posługiwania się znakiem towarowym i nazwą Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego.

5. We własnych działaniach reklamowych, kontaktach z osobami trzecimi itp., żaden z Członków Klastra nie może wywoływać wrażenia, że na określonym terytorium, czy też w zakresie dotyczącym wytwarzania określonych towarów lub oferowania usług przysługuje mu uprawnienie wyłączne do korzystania ze znaku towarowego lub nazwy Klastra.

6. Żaden z Członków Klastra nie może dokonywać jakiejkolwiek modyfikacji znaku towarowego lub nazwy Klastra.

7. Prezydium Klastra, przysługuje uprawnienie do zakazania używania znaku towarowego i nazwy Klastra, wskazujących na przynależność do Klastra, o ile ich używanie mogłoby negatywnie wpływać na wizerunek Klastra.

8. Używanie przez Członków Klastra znaku Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego na produktach lub celem oznaczenia usług wymaga zgody Prezydium Klastra.

ROZDZIAŁ VII.

OCHRONA POUFNOŚCI I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

§29.

Zasady ochrony poufności

1. Klaster dba o ochronę informacji na temat Członków oraz podejmowanych przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów.

2. Klaster zapewnia ochronę informacji przekazanych przez Członków Klastra, zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

3. Członkowie Klastra zobowiązani są do nie podejmowania działań mogących zaszkodzić postanowieniom z Umowy i niniejszego Statutu.

4. Klaster i Członkowie Klastra indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.

§30.

Udostępnianie informacji o Członkach Klastra

1. W celu ułatwienia współpracy Konsorcjum tworzy elektroniczną bazę danych, zawierającą publicznie dostępne informacje dotyczące Członków Klastra, w szczególności: nazwę podmiotu, formę organizacyjną, kapitał zakładowy, numery ewidencyjne, przedmiot działalności.

2. Złożenie Deklaracji Przystąpienia uważa się za wyrażenie zgody Członka Klastra na publikowanie w bazie danych Klastra informacji ogólnodostępnych.

ROZDZIAŁ VIII.

UMOCOWANIE STATUTU

§31.

Zmiana Statutu

1. Członkowie Klastra mają prawo do indywidualnego bądź zbiorowego formułowania propozycji zmian w niniejszym Statucie.

2. Propozycje zmian w niniejszym Statucie składane przez Członków Klastra winny być przekazane Koordynatorowi w formie pisemnej na adres Biura Klastra, pod rygorem nieważności.

3. Zmian w Statucie w imieniu Klastra dokonuje uchwałą Prezydium Klastra.

4. Tekst obowiązującego po zmianach niniejszego Statutu jest niezwłocznie przesyłany drogą elektroniczną do Członków Klastra oraz zamieszczany w witrynie internetowej Klastra.

5. Członek ma prawo w ciągu 14 dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian w Statucie, co powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego członkostwa.

6. Aktualna wersja Statutu jest dostępna w witrynie internetowej Klastra.

§32.

Odpowiednie stosowanie ustaw

1. Statut wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Prezydium Klastra uchwały o jego przyjęciu.

2. Treść Statutu zostanie opublikowana niezwłocznie po jego przyjęciu w witrynie internetowej Klastra.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw.