Umowa

UMOWA

Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

zawarta dnia 21 lutego roku 2020, pomiędzy:

1. Fundacją Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeżycka 12, lok 10, 60-863 Poznań, NIP: 7811943621, REGON: 366790381, KRS: 0000668089 zwaną dalej IRME, którą reprezentuje: Przemysław Karlik – prezes Zarząd

2………………

3……………..

4……………..

5…………….

zwanymi dalej „Członkami Klastra”, lub „Stronami”
o następującej treści:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uczestnictwo w Klastrze na zasadach określonych w niniejszej Umowie i załącznikach stanowiących jej integralną część.

§2.

DEKLARACJE OGÓLNE

1. Sygnatariuszami Umowy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego są podmioty gospodarcze, organizacje non-profit, uczelnie wyższe, jednostki naukowe, jednostki naukowo-badawcze, a także inne podmioty i instytucje otoczenia biznesu.

2. Odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby rozwojowe jest niniejsza Umowa powołująca konsorcjum pod nazwą: Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego.

3. Sygnatariusze wyrażają zgodny zamiar utworzenia powiązania kooperacyjnego będącego platformą dla działań wspólnie podejmowanych, w szczególności na rzecz:

1) inicjowania sieci powiązań,

2) inicjowania i współtworzenia programów, projektów i innych działań kreujących i wdrażających innowacje,

3) rozwoju przedsiębiorstw w obszarze B+R.

4. Mając na uwadze powyższe, Sygnatariusze uznają za celowe utworzenie konsorcjum o nazwie: Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, dalej: Klaster i zobowiązują się do współpracy.

5. Szczegółowe zasady współpracy Członków Klastra oraz kwestie merytoryczne reguluje Statut, który jest integralną częścią niniejszej Umowy i stanowi do niej załącznik nr 1.

§3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Członkowie Klastra wyraźnie stwierdzają, że niniejsza Umowa jest wyrazem wspólnych intencji i zamierzeń Członków Klastra i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych.

2. Każdy z Członków Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez Członka Klastra lub jego personel związane z realizacją powierzonych mu zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadań powierzonych Członkowi Klastra.

§4.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Członkami Klastra, które wynikną na tle wykonania niniejszej Umowy, Członkowie Klastra będą starali się rozwiązać polubownie w drodze mediacji.

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie do 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, Członkowie Klastra ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Klastra.

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

2. Klaster ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji celów Klastra lub zmniejszenia się liczby Członków Klastra do jednego.

3. Osoby podpisujące niniejszą Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisania i składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentują oraz, że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej oraz zgody wszystkich Członków Klastra.

5. Członkowie Klastra są zobowiązani do wzajemnego informowania się na piśmie o wszelkich zmianach adresu. W przypadku niepoinformowania Członków Klastra o dokonanej zmianie adresu, wszelkie poświadczenie i oświadczenia składane pod ostatni znany adres będą uznane za doręczone.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które będą przechowywane: jedna w siedzibie Koordynatora, druga w Biurze Klastra, trzecia u Animatora Klastra.

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

1) Statut Klastra – załącznik nr 1,

2) Deklaracja przystąpienia do konsorcjum Ogólnopolski Klaster Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego – załącznik nr 2,

3) Karta Informacyjna – załącznik nr 3,

9. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

Umowę podpisali Członkowie Założyciele Klastra:

1. ……………………………….. 2. …………………………………………….

3. ……………………………….. 4. …………………………………………….

5. ……………………………….. 6. …………………………………………….

7. ……………………………….. 8. …………………………………………….

9. ……………………………….. 10. ……………………………………………

11. ……………………………… 12. ……………………………………………