Ekoinnowacje

Innowacje

WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA I NOWYCH TECHNOLOGII

Dlaczego przyszłość należy do innowacyjnych przedsiębiorstw?

Innowacje w zielonej konsumpcji, w procesach produkcyjnych, a nawet w zarządzaniu przedsiębiorstwem stały się trendem rynkowym ostatnich lat.
Sektor ekoinnowacji rozwija się szybciej, niż inne wiodące branże, takie jak farmaceutyczna czy IT.
Ekologiczne – zielone przedsiębiorstwo – kojarzone jest z przewagą konkurencyjną, nowymi technologiami i odpowiedzialnością społeczną.

Ochrona środowiska

Ekoinnowacje to wszystkie rozwiązania (produkty, procesy, technologie, innowacyjne metody marketingu i zarządzania), które służą ochronie środowiska, a także bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu człowieka.

Ekoinnowacja to każda innowacja, która prowadzi do osiągnięcia ekorozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko.
Zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych.

Transformacja

Ekoinnowacja nie musi być rozwiązaniem radykalnym, niekiedy nawet niewielkie, proekologiczne udoskonalenie ma istotne znaczenie. Wystarczy tylko chcieć…)

Zastosowanie ekoinnowacji sprzyjających rozwojowi nowych procesów, technologii i usług, dzięki którym przedsiębiorstwa branży drzewnej i meblarskiej stają się bardziej przyjazne środowisku.
Ułatwia optymalizację potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego, a jednocześnie umożliwia podjęcie takich wyzwań, jak zmiana klimatu, niedobór zasobów naturalnych oraz zanikanie różnorodności biologicznej.

Natura

Ekoinnowacje to także wzorowanie się na naturalnych rozwiązaniach, jakie możemy znaleźć w biosferze. Niekiedy będzie to powrót do takich rozwiązań, które już wykorzystywaliśmy. Zatoczyliśmy koło, zrozumieliśmy wiele dotychczasowych błędów i nie zapominając o nowych technologiach wracamy do natury, naśladując ją i poszukując ekoinnowacji.

Ekoinnowacje niewątpliwie stanowią szansę dla przedsiębiorstw. Ich wprowadzenie przyczynia się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, pozwala wykorzystać nowe możliwości rozwoju oraz pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Środowisko

Ekoinnowacje oznaczają zmniejszenie lub wyeliminowanie obciążeń środowiskowych, w tym także ograniczenie zużycia zasobów, także tych najbardziej istotnych, jakimi są zasoby wody i energia elektryczna. Zmniejszenie zużycia energii to pożądany efekt w każdej dziedzinie przemysłu drzewnego, szczególnie przy rosnących kosztach energii i wymaganiach związanych z redukcją CO2.

Przemysł drzewny w Polsce musi przyspieszyć, zarówno w procesie praktycznej realizacji dobrych pomysłów, jak i rozwoju przemysłowego, likwidując bariery ekonomiczne i przede wszystkim mentalne.

Automatyzacja

Automatyzacja produkcji jest szansą dla polskich firm z branży drzewnej i meblarskiej, nie tylko na zdobycie przewagi konkurencyjnej, ale jest także antidotum na coraz większe problemy z dostępem do siły roboczej.

Ekoinnowacje mają bezpośredni wpływ na wzrost dochodowości zakładu i obniżenie kosztów jego utrzymania.

Recykling

Ekoinnowacje to rozwiązania, które pozwalają na pełny recykling, bez szkody dla środowiska na etapie produkcji, przetwarzania, jak i wtórnego wykorzystania produktu. To także takie produkty, które ulegają pełnej biodegradacji w procesach nie stanowiących jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. Kolejnym krokiem we wdrażaniu ekoinnowacji w zakładach drzewnych i meblarskich jest racjonalne zagospodarowanie pozostałości i odpadów poprodukcyjnych, poczynając od ich transportu, po ostateczne przetworzenie, lub zutylizowanie.

Słowo innowacja nabiera nowego znaczenia w obliczu coraz wyższych wymagań ekologicznych stawianych dziś przedsiębiorstwom. Jednym z takich wymagań jest optymalizacja procesów produkcji.
Optymalizacja procesów produkcji
Ekoinnowacje to innowacyjne podejście do zarządzania firmą, w której nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne, jednocześnie przynosząc firmie wymierne korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.

Ekotechnologie

Pojęcie ekoinnowacyjności i ekoinnowacji bardzo ściśle wiąże się z ideą ekorozwoju. Z teorią i praktyką ekologicznej (zielonej) ekonomii, z dotychczas używanymi pojęciami takimi jak: technologie środowiskowe, ekotechnologie, technologie zrównoważonego rozwoju.

Ekoinnowacje są ważnym czynnikiem warunkującym rozwój w przemyśle drzewnym.
Podnoszą bezpieczeństwo jakości i wydajności zakładów produkcyjnych, obniżając jednocześnie ich negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na środowisko pracy.

Robotyzacja

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów w określonych obszarach produkcji jest w stanie zastąpić pracę aż 30 proc. pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Ekoinnowacje mają wpływ na optymalizację procesów produkcyjnych.
Jeśli firma zoptymalizuje wszystkie elementy procesu produkcji, wówczas podnosi się całościowa wydajność firmy.

Ekorozwój

Ekorozwój to przede wszystkim ekoinnowacje, szansa na zmianę – transformację dla firm drzewnych i meblarskich.

Obecny model innowacji w dobie nowych technologii wymaga stworzenia i wykorzystania otwartego ekosystemu.

Digitalizacja

Digitalizacja jest jednym z podstawowych filarów inicjatywy ekoinnowacji i jednocześnie odpowiedzią na rosnące wymagania globalnego przemysłu drzewnego. Globalizacja prowadzi do zwiększenia nacisku na kwestie optymalizacji i elastyczność procesów, przy jednoczesnej konkurencyjności produkcji. Szybkie wdrażanie nowych modeli biznesowych oraz produkcyjnych ma znacząco skrócić czas wprowadzania produktu na rynek

Digitalizacja stopniowo wkracza we wszystkie warstwy systemu produkcyjnego, począwszy od warstwy zarządzania inwestycją, planowania produkcji, sterowania, komunikacji aż do poziomu inteligentnych urządzeń obiektowych.

Hałas

Redukcja hałasu i bezpieczeństwo stanowisk pracy jest jednym z priorytetów ekorozwoju w funkcjonowaniu zakładów drzewnych i meblarskich. Przyczynia się do poprawy warunków pracy i dbałości o zdrowie pracownika.

Efektywne i produktywne wykorzystywanie czasu pracy jest o wiele ważniejsze, niż szybkość jej wykonywania. Nie chodzi o to, by pracownicy pracowali szybko, ale mądrze…

Powietrze

W zakładach drzewnych i meblarskich priorytetem jest odpylanie niebezpiecznych pyłów i usuwanie odpadów. W świetle restrykcyjnych wymagań związanych np. z emisją pyłów na stanowiskach pracy i halach, w których pracują ludzie, dbałość o czyste powietrze i zdrowie pracowników musi być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy wdrażającego ekoinnowacje.

Ekoinnowacje koncentrują się na ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko i lepszym wykorzystywaniu zasobów przy pomocy nowych rozwiązań.
Oznacza to opracowywanie nowych produktów, technik, usług, procesów, systemów lub modeli biznesowych. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie korzyści dla środowiska, na przykład poprzez obniżenie presji na środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
Z drugiej strony ekoinnowacje mogą być szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ