Ekorozwój

Ekorozwój to prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian lub jako gospodarowanie dopuszczalnie ekologiczne, pożądane społecznie i uzasadnione ekonomicznie.

Planowanie strategiczne i organizacyjne


PODSTAWĄ EKOROZWOJU DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO JEST ZAŁOŻENIE, ŻE POPRAWA, A PRZYNAJMNIEJ NIE POGARSZANIE STANU ŚRODOWISKA, JEST JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ROZWÓJ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW

Każde przedsiębiorstwo, firma, zakład powinno kierować się kluczowymi zasadami ekorozwoju, dotyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym minimalizowaniem naszego wpływu na środowisko, projektowaniem produktów o znaczeniu proekologicznym, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty dużo bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego zewnętrzne normy.
EKOROZWÓJ DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM NOWA FILOZOFIA ROZWOJU GLOBALNEGO, REGIONALNEGO I LOKALNEGO.
MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Podczas projektowania procesów produkcyjnych (technologicznych) pojawia się wiele zagadnień i zadań do rozwiązania. Jednym z poważniejszych jest obliczenie i ustalenie stopnia automatyzacji, albo robotyzacji, której częścią może być mechanizacja. Ma to decydujący wpływ na koszty inwestycyjne uruchomienia nowej produkcji, ale także, co ważniejsze, na koszty dalsze czyli produkcyjne i eksploatacyjne, co związane jest z efektywnością inwestycji.

Ekorozwój narzuca na nas konieczność utrzymania równowagi pomiędzy trzema systemami: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

KOMPUTERYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM I MEBLARSKIM

Podstawowe warunki sukcesu w produkcji, a zwłaszcza w ostrej konkurencji, to: informacja – aktualna i na czas, szybkość reakcji i elastyczne przystosowanie procesu technologicznego do zmieniającej się nieustannie sytuacji na rynku.

Kluczową rolę w sukcesie i rozwoju firm z przemysłu drzewnego odgrywa dziś innowacyjność. Innowacyjność jest też ważna nie tylko z perspektywy polityki środowiskowej firm, ale przede wszystkim z uwagi na tkwiący w niej potencjał możliwości redukcji kosztów, w tym optymalizacji wszelkich procesów związanych z produkcją.
AUTOMATYZACJA – ROBOTYZACJA
Sposób, w jaki powstają produkty, ich zgodność z celami ekorozwoju, ma ogromne znacznie dla przyszłości naszej planety oraz dla przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym.
Gospodarka oparta na ekorozwoju, to jeden z najważniejszych megatrendów, które będą determinować globalny, regionalny i lokalny biznes w najbliższych latach.
OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCJI TO JEDEN Z KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU FIRMY

Polskie firmy meblarskie muszą dostosować się do wyzwań gospodarki zrównoważonej, w przeciwnym razie będą mocno tracić.

Automatyzacja
WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ